Wypychacz z zabezpieczeniem przed przekr?caniem i prowadzeniem wst?pnym

Nowo ustandaryzowany, oszcz?dzaj?cy miejsce kszta?t g?ówki wypychacza zapewnia jego wyj?tkow? pozycj? w narz?dziu. Po obu stronach ró?ne powierzchnie pozwalaj? na instalacj? tylko w dok?adnie po??danej pozycji i jednocze?nie zapobiegaj? odkszta?ceniu wypychacza. Ukosowanie obwodowe s?u?y do wst?pnego naprowadzenia i pomaga w ?atwym i szybkim monta?u.

KNARR oferuje nowe zabezpieczenie przed przekr?ceniem w wersji hartowanej, z pokryciem DLC i azotowanej-oksydowanej. Oprócz standardowych ?rednic, szeroki zakres wymiarów obejmuje równie? wymiary po?rednie do celów naprawczych. Wypychacze s? dost?pne prosto z magazynu o ró?nych ?rednicach i do d?ugo?ci 800 mm.

SHOP

39111DLC – Wypychacz z zabezpieczeniem przed przekr?caniem i prowadzeniem wst?pnym – DLC
39414 – Wypychacz z zabezpieczeniem przed przekr?caniem
i prowadzeniem wst?pnym – azotowany/oksydowany