Vále?kový držák posuvníku

KNARR nabízí funk?ní alternativu k držáku posuvník? s vále?kem.

Výhody jsou z?ejmé: Optimalizovaný a zv?tšený nosný povrch sou?ásti umož?uje zkosení a eliminuje následné zpracování závitu.

Sou?astii držáku posuvníku jsou opat?eny DLC povlakem, kaleného válce (60 HRC) a vym?nitelných pružin s r?znými p?ítla?nými silami (1 – 45 kg). Vzhledem k tomu, že m?že být aplikováno mazání, se doporu?uje v každém p?ípad? udržovat ?istotu prostoru. Dalším bodem je teplotní odolnost 220°C. U malých pr?m?r? (13 mm a 16 mm) je sou?ást upevn?na pouze 1 šroubem. Ochrana proti pooto?ení se dosahuje p?ídavným kolíkem na nosném povrchu.

SHOP